Podpisanie umowy o dofinasowanie realizacji projektu

  • 17-06-2019

Podpisanie umowy o dofinasowanie realizacji projektu

Gmina Kurzętnik pozyskała środki finansowe na realizacje projektu pn. „Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Wielkich Bałówkach”. Zadanie dofinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 9 „Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych”, Działanie 9.2. „Infrastruktura socjalna”.
 
Dnia 22 grudnia 2017 r. Gmina Kurzętnik zawarła z Województwem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie umowę o dofinansowanie projektu.
 
Łączne nakłady brutto związane z realizacją projektu, przewidziane w umowie o dofinansowanie wynoszą 2 539 582,15 zł, w tym wysokość dofinansowania 1 828 962,48 zł. Pozostała część kwoty stanowi wkład własny Gminy Kurzętnik.
 
 
Przedmiotem projektu jest inwestycja w infrastrukturę na rzecz integracji społecznej – Centrum Aktywności Lokalnej jako instytucji służącej przygotowaniu do wejścia na rynek pracy. W tym celu zostanie wykonany remont i adaptacja dwóch budynków po byłej szkole podstawowej w Wielkich Bałówkach wraz z uporządkowaniem otoczenia, wykonaniem ogrodzenia i parkingu oraz zakupem niezbędnego wyposażenia. W CAL znajdą się odpowiednio wyposażone sale dydaktyczne, pracowanie do prowadzenia zajęć praktycznej nauki zawodu, pokoje do spotkań indywidualnych, sala do zajęć terapeutycznych, szatnie, biura, zaplecze sanitarne.
 
Rezultatem utworzenia i działalności CAL będzie zmniejszenie odsetka ludności korzystającej z pomocy społecznej oraz towarzyszący temu spadek bezrobocia. Nastąpi promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. 
 
Projekt realizowany będzie w 2018 roku. 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją