FINANSOWE WSPARCIE DLA RODZICÓW DZIECI PRZEBYWAJĄCYCH W ŻŁOBKACH I W PRZEDSZKOLACH

  • 17-06-2019
FINANSOWE WSPARCIE DLA BEZROBOTNYCH RODZICÓW PODEJMUJĄCYCH PRACĘ
 
Propagując ideę zapewniania dzieciom – które nie osiągnęły jeszcze wieku obowiązku szkolnego – jednej z form wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem, podjęto się utworzenia żłobków na terenie Gminy Kurzętnik. Wczesna edukacja jest coraz częściej postrzegana jako istotny pierwszy krok na drodze do dalszego rozwoju edukacyjnego dziecka.
 
W związku z ogłoszeniem przez Wójta Gminy Kurzętnik, naboru przyjęcia dzieci do żłobka w Tereszewie i w Kurzętniku, informujemy, iż będzie możliwość finansowego wsparcia rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola, żłobka, klubu dziecięcego.
 
Od 01 września 2015 roku istnieje możliwość ubiegania się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Mieście Lubawskim refundacji części lub całości kosztów opieki nad dzieckiem.
 
O przyznanie refundacji kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi może ubiegać się osoba bezrobotna posiadająca co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno niepełnosprawne dziecko do 7 roku życia, która podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową (np. umowa zlecenie lub umowa o dzieło) lub została skierowana do odbycia stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia oraz pod warunkiem osiągania z tego tytułu miesięcznie przychodów nieprzekraczających minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi przysługuje osobie bezrobotnej dla której został ustalony II profil pomocy lub III profil pomocy – tylko w ramach programu specjalnego.
 
Refundacja przysługuje w wysokości uzgodnionej, zgodnie z przedstawionymi dokumentami potwierdzającymi faktycznie poniesione koszty, jednak nie wyżej niż 300 zł za pełny miesiąc na każde dziecko.
 
Więcej informacji na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Mieście Lubawskim – http://nowemiastolubawskie.praca.gov.pl oraz pod nr telefonu 56 472 42 97

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją