Logo: Urząd Gminy Kurzetnik
Dzisiaj jest: 15/07/24, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Pozostałe

Gmina Kurzętnik realizuje projekt Cyberbezpieczny Samorząd.

Gmina Kurzętik pozyskała środki w ramach Konkursu Granatowego „Cyberbezpieczny Samorząd”.
Dofinansowanie pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie Na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC).
Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe
Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 595 938,54 zł
Dofinansowanie ze środków Budrzetu Państwa: 130 815,68 zł
Całkowita wartość projektu: 726 754,22 zł
Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.
Planowane efekty projektu:
- zwiększenie ochrony przed atakami i wyciekami danych,
- zwiększenie świadomości i kompetencji pracowników oraz kadry kierowniczej w zakresie cyberbezpieczeństwa,
- dostosowanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji do obowiązujących przepisów prawa,
- rozwój infrastruktury IT,
- rozwój kompetencji działu IT poprzez specjalistyczne szkolenia,
- zwiększenie bezpieczeństwa procedowanych spraw obywateli.
Okres realizacji: 2024-2026 
 

Program "Korpus Wsparcia Seniorów"

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 MODUŁ II
 
Do kogo program MODUŁ II jest skierowany?
Program adresowany jest do Seniorów  w wieku 60 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.
 
Cel programu MODUŁ II
Celem Programu jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększenie dostępu do tzw. ”opieki na odległość”. Wsparcie polega na zastosowaniu tzw. „opasek bezpieczeństwa”, które na bieżąco monitorują stan zdrowia Seniora i pozwalają na natychmiastową reakcję w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia Seniora

Program Opieka75+

Organizowanie oraz świadczenie usług opiekuńczych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, finansowanym ze środków własnych gminy. Jest to forma wspierania osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób. Głównym celem usług opiekuńczych jest pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, świadczenie opieki higienicznej lub pielęgnacji zaleconej przez lekarza oraz zapewnienie – w miarę możliwości ośrodka pomocy społecznej/centrum usług społecznych – kontaktów z otoczeniem.
 
Strategicznym celem programu "Opieka 75" jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi (zgodnie z art. 6 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej) lub są osobami samotnie gospodarującymi (zgodnie z art. 6 pkt 10 ustawy o pomocy społecznej), a także tych, które pozostają w rodzinie.

Program „Posiłek w szkole i w domu”

Celem głównym programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia wśród dzieci, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji oraz wśród osób starszych, niepełnosprawnych, o niskich dochodach, z terenu naszej gminy. Na realizację Programu otrzymano dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Program realizuje CUS Kurzętnik

Program „Posiłek w szkole i w domu”

Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.  Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. Takie rozwiązanie daje bowiem większą kontrolę nad jakością kupowanych produktów, z których przygotowywane są posiłki, oraz nad procesem ich przygotowywania.
W ramach Programu opracowane zostały 3 moduły:
  1. MODUŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY;
  2. MODUŁ DLA OSÓB DOROSŁYCH;
  3. MODUŁ ORGANIZACJI STOŁÓWEK ORAZ MIEJSC SPOŻYWANIA POSIŁKÓW W SZKOŁACH.
Celem modułu 1 i 2 Programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.  W ramach modułów 1 i 2 Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form: posiłek, świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności, świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.
Celem modułu 3 Programu jest wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole.

Kontakt - stopka

ADRES URZĘDU:

Gmina Kurzętnik
ul. Grunwaldzka 39
13-306 Kurzętnik
woj. warmińsko-mazurskie
 
Tel. (056) 47-40-580
Fax. (056) 47-48-284
 
Epuap:
/UGKurzetnik28/skrytka
 
NIP: 877-147-55-50
REGON: 871118916

 
Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu
lub na konto Urzędu Gminy Kurzętnik:
 
BANK SPÓŁDZIELCZY BRODNICA
ODDZIAŁ NOWE MIASTO LUBAWSKIE

 
NR: 05 9484 1121 2003 0090 0983 0002