Logo: Urząd Gminy Kurzetnik
Dzisiaj jest: 15/07/24, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej

Gmina Kurzętnik, ul. Grunwaldzka 39, 13-306 Kurzętnik, tel. (056) 47-40-580
 
Gmina Kurzętnik zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego BIP oraz strony internetowej Gminy Kurzętnik.
 
Data publikacji strony internetowej: 20 maja 2019 r.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 08 stycznia 2021 r.
 
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
 
Występują sporadycznie walidacje CSS-a, walidacje poprawności nagłówków.
 
 
Oświadczenie sporządzono dnia 30 września 2020 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Ostatnia aktualizacja deklaracji dostępności: 31.01.2023r.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Jarzębowski, adres poczty elektronicznej: urzad-gminy@kurzetnik.pl  . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: Tel. (56) 47-40-580  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
 
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 
Dostępność architektoniczna
 
Gmina Kurzętnik, ul. Grunwaldzka 39, 13-306 Kurzętnik, tel. (056) 47-40-580
 
Do budynków gminy prowadzą wejścia od ul. Grunwaldzkiej. Do głównego wejścia  prowadzą schody.
Dla osób na wózkach dostępny jest budynek Referatu Oświaty do którego można wjechać na wózku.
Osoba dyżurująca umożliwia kontakt z pracownikami w głównym budynku w razie potrzeby i niemożności dostania się osoby na wózku. W budynku nie ma windy.
 
Przed budynkiem znajduje się duży parking.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynkach nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 
 
 
 

Kontakt - stopka

ADRES URZĘDU:

Gmina Kurzętnik
ul. Grunwaldzka 39
13-306 Kurzętnik
woj. warmińsko-mazurskie
 
Tel. (056) 47-40-580
Fax. (056) 47-48-284
 
Epuap:
/UGKurzetnik28/skrytka
 
NIP: 877-147-55-50
REGON: 871118916

 
Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu
lub na konto Urzędu Gminy Kurzętnik:
 
BANK SPÓŁDZIELCZY BRODNICA
ODDZIAŁ NOWE MIASTO LUBAWSKIE

 
NR: 05 9484 1121 2003 0090 0983 0002